Regulamin sklepu internetowego

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
1.2 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.);
1.3 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.bakeplus.pl
1.4 Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.bakeplus.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
1.5 Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
1.6 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Bakeplus Polska G.Jagiełło i M.Sądej Sp.J.  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
1.7 Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. Nr 2014, poz. 827);
1.8 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.9 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;

II. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bakeplus.pl;
2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
2.3 Dostępny pod adresem www.bakeplus.pl sklep internetowy www.bakeplus.pl prowadzony jest przez Bakeplus Polska G.Jagiełło i M.Sądej Sp.J. , ul. Spółdzielcza 3A, 37-415 Zaleszany, NIP 602-004-86-80, REGON 180931871.
Dane adresowe kontaktowe:
Bakeplus Polska G.Jagiełło i M.Sądej Sp.J.
Ul. Targowa 16
37-464 Stalowa Wola
NIP 602-004-86-80
REGON 180931871
Pytania dot. zamówień mogą być kierowane na adres www.bakeplus.pl l lub tel: 15 819-40-31 (wew. 2) (opłata wg. cennika właściwego operatora).
Pytania dot. wymian, zwrotów i reklamacji mogą być kierowane na adres www.bakeplus.pl lub pod numerem telefonu 15 819-40-31 (wew. 3) (opłata wg. cennika właściwego operatora).
2.4 Niniejszy regulamin określa w szczególności
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
2.5 Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient i następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari.
b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768
2.6 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;
2.7 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Bakeplus Polska G.Jagiełło i M.Sądej Sp.J. prowadzący sklep www.bakeplus.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni;
2.8 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bakeplus.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk;
2.9 Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art 71 Kodeksu Cywilnego;

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach;
3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu;
3.3 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako obowiązkowe;
3.4 Klient podczas rejestracji lub w późniejszym czasie może wyrazić zgodę poprzez zaznaczenia pola [ ] „Wyrażam zgodę na otrzymywanie w przyszłości newslettera” na przesłanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną przez Bakeplus Polska G.Jagiełło i M.Sądej Sp.J. z siedzibą w Stalowej Woli zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.) z którego w każdej chwili może zrezygnować;
3.5 Bakeplus Polska G.Jagiełło i M.Sądej Sp.J..  może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Bakeplus Polska G.Jagiełło i M.Sądej Sp.J. za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Bakeplus Polska G.Jagiełło i M.Sądej Sp.J.;
3.6 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Bakeplus Polska G.Jagiełło i M.Sądej Sp.J..
3.7 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie;
3.8 Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
c) niepodejmowania działań jakich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Bakeplus Polska G.Jagiełło i M.Sądej Sp.J.;
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia

4.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.bakeplus.pl, dokonać wyboru towaru, jego marki, kolorystyki oraz rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;
4.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka;
4.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;
4.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy
4.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam, do zapłaty”;
4.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Bakeplus Polska G.Jagiełło i M.Sądej Sp.J.. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;
4.7 Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną:”Potwierdzenie otrzymania zamówienia”, zawierającą ostatecznie potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;
4.8 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej i potwierdzenie przez niego zakupów poprzez przycisk „Potwierdź złożenie zamówienia”;
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Nabycie towaru w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na terenie UE dla podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych

5.1 Kiedy czynność/transakcja jest uznawana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów? Czynność jest uznawana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, gdy gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

a) towar zostanie wywieziony z terytorium kraju, rozumianego jako terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz następuje w celu wykonania czynności określonych w art. 7 ustawy VAT na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Polski;
b) transakcja została wykonana na rzecz kontrahenta, który jest podatnikiem VAT zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE;
5.2 Kto jest kontrahentem wewnątrzwspólnotowych transakcji?
Kontrahentem jest podatnikiem VAT zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE (tj. posiada ważny numer VAT UE) lub jest osobą prawną lub fizyczną niebędącą podatnikiem VAT, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE (tj. posiada ważny numer VAT UE);
5.3. W celu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru w naszym sklepie prosimy o zaznaczenie w danych zamawiającego „Firma”, wybrać docelowy kraj dostawy oraz zaznaczyć opcje „Jestem płatnikiem VAT EU. Zamawiam bez VAT i zobowiązuję się go rozliczyć na terenie swojego kraju”.
Po pozytywnej weryfikacji danych kontrahenta w tym numeru VAT UE wystawimy Państwu zgodnie z przepisami fakturę ze stawką 0 VAT;

VI. Dostawa

6.1 Dostawa Towarów odbywa się do poszczególnych krajów oraz pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia;
6.2 Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej oraz operatora logistycznego „Paczkomaty InPost” tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty dostawy wynoszą. Poza granice Polski dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej;
6.3 Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Dostawa przesyłek zagranicznych wynosi od 7 do 10 dni roboczych;
6.4 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bakeplus.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki, paragonu fiskalnego lub faktury VAT (na życzenie Klienta);

VII. Ceny i metody płatności

7.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki;
7.2 Klient na możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego:……………………………………………………………………………………….
b) płatnością w systemie Przelewy24, PayU, Paypal
c) płatnością w systemie E-Raty Żagiel
d) zapłata kartą płatniczą Pol Card, Visa Mastercard. Karta kredytowa zostaje obciążona następnego dnia po złożeniu zamówienia.
7.3 Zamówienia z opcją płatności za pobraniem są możliwe do złożenia tylko do kwoty maksymalnie 1000 zł. Zamówienia na kwoty przekraczające próg 1000 zł są realizowane tylko z opcją przedpłaty

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
BakePlus.pl
Bakeplus Polska G.Jagiełło i M.Sądej Sp.J.
Ul. Targowa 16
37-464 Stalowa Wola
Tel: 15 819-40-31 (wew. 3)
(pn-pt,8-16)
www.bakeplus.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną www.bakeplus.pl. Jeżeli skorzystają z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Bakeplus Polska G.Jagiełło i M.Sądej Sp.J., Ul. Targowa 16, 37-464 Stalowa Wola niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1 Bakeplus Polska G.Jagiełło i M.Sądej Sp.J. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym;
9.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: www.bakeplus.pl. Bakeplus Polska G.Jagiełło i M.Sądej Sp.J. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;
9.3 Bakeplus Polska G.Jagiełło i M.Sądej Sp.J. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej;

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

10.1 Bakeplus Polska G.Jagiełło i M.Sądej Sp.J. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów;
10.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Bakeplus Polska G.Jagiełło i M.Sądej Sp.J. wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego;
10.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Bakeplus Polska G.Jagiełło i M.Sądej Sp.J.
Ul. Targowa 16, 37-464 Stalowa Wola, mailowo pod adres: www.bakeplus.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego;
10.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu;
10.5 Bakeplus Polska G.Jagiełło i M.Sądej Sp.J. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;

XI. Postanowienia końcowe

11.1 Bakeplus Polska G.Jagiełło i M.Sądej Sp.J. jest właścicielem wszystkich zdjęć produktowych, grafik, logotypów oraz posiada do nich pełne prawa autorskie. Bakeplus Polska G.Jagiełło i M.Sądej Sp.J. posiada również odpowiednie licencje do używania zdjęć wykorzystanych do tworzenia bannerów reklamowych. Ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych jest zabronione i grozi sankcjami karnymi. Bakeplus Polska G.Jagiełło i M.Sądej Sp.J. nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez wiedzy i zgody pisemnej pod rygorem roszczeń z tytułu łamania praw autorskich i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej;
11.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bakeplus Polska G.Jagiełło i M.Sądej Sp.J. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
11.3 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bakeplus Polska G.Jagiełło i M.Sądej Sp.J. prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwemu ze względu na siedzibę Bakeplus Polska G.Jagiełło i M.Sądej Sp.J.;
11.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;

Nasze produkty

Jaja i produkty jajeczne
Mąka
Mleko i produkty mleczne